Taskforce kwetsbare gezinnen

Op 24/04/2020 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van coördinerend minister voor armoedebestrijding Wouter Beke beslist om een ‘taskforce kwetsbare gezinnen’ op te richten.

In de eerste weken van deze COVID19-crisis nam de Vlaamse regering snel een aantal noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen extra bescherming kregen: ondersteunende maatregelen voor de sociale economie, het opschorten van afsluitingen van energie of uithuiszettingen, het voorzien van opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, gratis opvang tijdens de paasvakantie, tegemoetkoming voor water en energie bij tijdelijke werkloosheid,  …

Daarnaast werden in nauw contacten met het werkveld, richtlijnen opgesteld om de werkingen op een veilige, aangepaste manier te laten verlopen en werd hulp- en dienstverlening gegarandeerd via de beschikbare kanalen zoals telefoon, chat, mail.

Om ook de komende periode kort op de bal te kunnen spelen om te zorgen voor morgen en te zorgen dat we de meest kwetsbaren daarbij niet vergeten, is de taskforce kwetsbare gezinnen opgericht.

De taskforce heeft volgende doelstellingen:

  • Detecteren van problemen op het terrein 
  • Monitoring van de situatie bij kwetsbare groepen
  • Informatiedoorstroming vanuit beleid naar middenveld en mensen in een kwetsbare positie 
  • Knelpunten bespreken en afspraken maken omtrent mogelijke acties in respons 
  • Voorstellen tot afstemming met de andere beleidsniveaus (federaal en lokale besturen)  
  • Bekend maken van de genomen acties door de Vlaamse regering.
  • Voorbereiden relance 

De taskforce bestaat uit 2 werkgroepen:

  1. Eén met stakeholders die vertegenwoordigers bevat van organisaties binnen de domeinen van armoedebestrijding, sociaal werk, ouderen, personen met een handicap, samenleven, integratie en inburgering en vertegenwoordigers van de lokale besturen en het sociaal overleg. Het interfederaal steunpunt armoedebestrijding is aangezocht om vanuit hun deskundigheid met dialoogsessies en de thematiek ondersteuning te bieden aan deze werkgroep.
  2. Een andere met de vertegenwoordigers van de coördinerend minister voor Armoedebestrijding, de minister-president en de vice-minister-presidenten. Aangevuld met vakministers op basis van de agenda. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zorgt voor de administratieve ondersteuning.

Overzicht maatregelen voor kwetsbare gezinnen

De taskforce kwetsbare gezinnen heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen die de Vlaamse Regering de afgelopen maanden genomen heeft om de gevolgen van het COVID-19-virus voor kwetsbare gezinnen te beperken. Deze inventaris werd op 3 juli 2020 op de Vlaamse Regering meegedeeld en geeft de stand van zaken weer op 26 juni 2020. 

De Vlaamse regering benadrukt dat dit overzicht een samenspel is van alle betrokken ministers. Bij heel wat acties zijn verschillende ministers betrokken bij de uitwerking en implementatie. Daarnaast wijst de regering er ook op dat maatregelen genomen naar de hele bevolking evenzeer kwetsbare groepen mee betrekken. Deze zijn niet opgenomen in dit overzicht.