​(Kinder)armoedebestrijding vraagt initiatieven in de hele samenleving en op alle niveaus. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen en is vaak het best geplaatst om een antwoord te formuleren op hun noden. Lokale besturen bekleden hierin een cruciale rol.

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen in hun kinderarmoedebestrijdingsbeleid. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ontvangt van de Vlaamse coördinerend minister voor armoedebestrijding een subsidie om de lokale besturen in deze taak te ondersteunen, in samenwerking met verschillende partnerorganisaties. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de VVSG.

Er zijn nuttige publicaties gemaakt, zoals het methodiekenboek "Elk Kind Telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen kinderarmoede" uitgewerkt. U kan een gedrukt exemplaar bestellen via het elektronisch bestelloket voor overheidspublicaties.

Subsidies

De lokale besturen met de grootste kinderarmoedeproblematiek kregen sinds 2014 een extra subsidie. Vanaf 2016 is deze subsidie geïntegreerd in een aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds. Enkel drie Brusselse randgemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangen nog een subsidie in het kader van het Armoededecreet voor lokale kinderarmoedebestrijding.

Meer info over het subsidiëringskader, de procedure en de gemeenten die recht hebben op subsidiëring, vindt u in de regelgeving en de omzendbrief WVG 2014/1 en bijlage en omzendbrief WVG 2016/1.

Kinderarmoedebarometer

Voor de verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding werd gebruik gemaakt van de Vlaamse kinderarmoedebarometer. Deze kinderarmoedebarometer bundelt 7 indicatoren die een beeld geven van de spreiding van het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten. U vindt hier de indicatoren per gemeente.

Presentaties

Het subsidiekader werd toegelicht tijdens een infovergadering op 10 februari 2014. U vindt hier de presentaties:

Er werd een sjabloon opgemaakt waarin u een overzicht vindt van wat er verwacht wordt in de subsidieaanvraag. Dit sjabloon is niet verplicht te hanteren, maar de subsidieaanvraag moet wel de hier gevraagde elementen bevatten.