Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. De subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel, aanvullend of vernieuwend karakter, die beantwoorden aan maatschappelijk relevante behoeften, tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten, inherent aan de realisatie van het project.

De projecten zijn vernieuwend op het vlak van doelgroep, processen en methodieken en beogen resultaten waarbij de vertaling ervan naar heel het beleidsdomein concreet wordt omschreven. De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie inzake efficiëntie en effectiviteit op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

De bevoegde Vlaamse minister bepaalt jaarlijks de projecten die in het kader van armoedebestrijding worden gesubsidieerd. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving, zorgt dan voor de uitvoering voor de Vlaamse overheid.

Projectoproep 2017 ‘Begeleiding van de projecten 'Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding'

De Vlaamse overheid (Kind en Gezin in samenwerking met de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)), kent een subside toe aan zes projecten voor ‘een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede’.

Deze zes projecten gaan 3 jaar aan de slag (tot april 2020). Het meten van de impact van de projecten is doorheen de hele projectperiode van belang. De projecten moeten ook aantonen hoe ze de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze aangegaan zijn, effectief realiseren. Hierrond is expertiseopbouw nodig zowel binnen de organisaties als binnen de subsidiërende administraties.

Via deze subsidieoproep wordt een organisatie gezocht om:

  1. de projecten te begeleiden in functie van expertiseopbouw inzake impactmeting;
  2. binnen Kind en Gezin en de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG de expertise te helpen opbouwen rond implementatie van impactmeting in de opvolging van projecten (en bij uitbreiding sectoren preventieve gezinsondersteuning en andere projecten kinderarmoedebestrijding).

De subsidieoproep en het aanvraagformulier vind je op de website van Kind en Gezin, als coördinerende administratie voor deze oproep.

Projectoproep 2017 'aanklampend werken naar gezinnen met lage werkintensiteit’

In opdracht van Vlaams minister voor Armoedebestrijding worden lokale besturen, armoedeverenigingen en buurtwerkingen opgeroepen om projecten in te dienen die aanklampend werken naar kwetsbare gezinnen met een lage werkintensiteit. De subsidie voor een project kan gaan tot 60 000 euro en geldt voor een maximale looptijd van twee jaar. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 22 oktober 2017.

Aanklampend

Met deze oproep wil de minister in eerste instantie projecten ondersteunen die aanklampend werken. Daarmee wordt bedoeld dat er op een actieve manier contact wordt gelegd met gezinnen waarvan de ouders beroepsmatig weinig tot niet actief zijn. Dit kan men doen door bijvoorbeeld spontane huisbezoeken, het inschakelen van brugfiguren of door de aanwezigheid van dienstverleners op informele ontmoetingsplaatsen. Bij de toewijzing wordt dan ook vooral ingezet op buurt- en wijkgerichte netwerken om zo de toegankelijkheid van de projecten te garanderen.

Integrale aanpak

Indienende organisaties worden verondersteld om via een aanbod van activerende trajecten of opleidingstrajecten, een haalbare en duurzame tewerkstelling voor de ouders van deze kwetsbare gezinnen te  bekomen. Daarnaast beoogt de projectoproep de bredere ondersteuning van de doelgroep door initiatieven zoals bijvoorbeeld kinderopvang, huistaakbegeleiding of het aanpakken van gezondheidsproblemen.  Er dient met minstens één lokale organisatie die de doelgroep van gezinnen met kinderen in armoede al bereikt, samengewerkt worden.

Hier vindt u:

Projectoproep 2016 'bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede'

De meest aangegeven knelpunten in toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in armoede situeren zich op drie vlakken:

  1. duurzaam bereiken van kwetsbare kinderen en jongeren,
  2. financiële ondersteuning om participatie mogelijk te maken
  3. competenties en vorming van werkers/vrijwilligers/organisaties om open te staan voor (de leefwereld en noden van) kwetsbare kinderen en jongeren.

Er bestaan al heel wat initiatieven om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Er is in heel wat organisaties ook al aandacht voor de doelgroep, bv. via verlaagd inschrijvingsgeld en/of zoeken naar middelen om kinderen en jongeren te laten participeren. Er ontstaan ook samenwerkingsverbanden tussen sport- en/of jeugdactoren en eerder welzijnsgerichte organisaties.

Toch toont de realiteit dat er nog lacunes zijn. Daarom lanceerde de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, de projectoproep ‘bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede’. De projectoproep wil opportuniteiten bieden om op lokaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaand aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale initiatieven en dynamieken,… Deze projectoproep stond open voor verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Er werden 100 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 19 projecten geselecteerd voor een totaal bedrag van 860.432 euro. Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede 2016.

Projectoproep 2015 'gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning'

Voldoende en gezond voedsel is een van de basisvoorzieningen waarover iedereen zou moeten beschikken. Toch hebben meer en meer mensen hier geen of onvoldoende toegang toe.

Een structurele preventieve armoedebestrijding is noodzakelijk om toegang tot alle basisvoorzieningen te realiseren. Dit is ook de ambitie van de Vlaamse Regering die vertaald wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Met deze projectoproep ondersteunt de Vlaamse overheid initiatieven die zich richten op het verzorgen van een gezonde, betaalbare maaltijd voor gezinnen met (jonge) kinderen uit kwetsbare doelgroepen, binnen een integrale benadering van armoede. Het voorzien van een maaltijd staat niet op zich, maar past binnen een lokale integrale aanpak die mensen wil versterken. Het is (ook) een middel om mensen in armoede proactief te bereiken, integraal te ondersteunen, de mogelijkheid te bieden in contact te komen met een breed netwerk van andere organisaties (hulp- en dienstverlening, verenigingen, …) en hun sociaal netwerk te verruimen. Voedsel kan gezien worden als een middel om mensen in armoede op een laagdrempelige manier te bereiken om gezinsondersteuning aan te bieden.

Deze oproep wil het voor dergelijke initiatieven mogelijk maken om deze maaltijden aan kwetsbare kinderen tot en met 12 jaar aan te bieden aan een tarief van één euro, en dit te koppelen aan een bredere gezinsondersteuning.

Concreet kunnen verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een projectaanvraag indienen. Meer info hierover vindt u in de informatiebrochure maaltijden.

Er werden 59 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 22 projecten geselecteerd. Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten "gezonde en betaalbare maaltijden".

Overzicht verspreid aantal maaltijden

Projectoproep 2013 lokale kinderarmoede

9,75% van het totaal aantal geboorten in Vlaanderen in de periode 2009-2011 vond plaats in een kansarm gezin, leert ons de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Dit percentage is sinds 2005 opvallend gestegen. Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe te roepen, moeten we blijvend inzetten op de strijd tegen armoede van kinderen en van de gezinnen waarin ze opgroeien.

In het witboek interne staatshervorming onderschrijft de Vlaamse overheid het belang van het lokale niveau, ook op het vlak van armoedebestrijding. Als alle betrokken actoren lokaal samenwerken, kan dit een belangrijke meerwaarde zijn in de aanpak van de kinderarmoede in Vlaanderen.

Op initiatief van de coördinerend minister voor armoedebestrijding lanceerde de Vlaamse overheid dit jaar opnieuw, net zoals in 2011 en 2012, een oproep voor lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede. Met deze oproep, waarvoor 1 miljoen euro werd vrijgemaakt, wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid.

Er werden 112 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 20 projecten geslecteerd.

Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten kinderarmoede 2013.

Projectoproep 2012 lokale kinderarmoede

Ook in 2012 werd een projectoproep gelanceerd, waarbij meer dan 100 projectaanvragen ingediend werden. Binnen het beschikbare budget kregen 22 nieuwe projecten een subsidie toegekend voor een totaalbedrag van 1.031.063,41 euro. U vindt hier een lijst met geselecteerde projecten kinderarmoede 2012.

Projectoproep 2012 intergenerationele solidariteit 

2012 was het Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Dit moest mensen ervan doordringen hoe belangrijk de bijdrage van ouderen aan de samenleving is en benadrukte de grote betekenis van solidariteit tussen generaties.

Op initiatief van Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, lanceerde de Vlaamse overheid in 2012 een oproep voor lokale projecten ter bestrijding van armoede bij ouderen.

Met deze projectoproep, waarvoor 250.000 euro werd vrijgemaakt, wilde ze lokale initiatieven ondersteunen die inzetten op de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. De projecten dienden wederzijdse en duurzame relaties tussen generaties te stimuleren, in het bijzonder met ouderen.

Er werden voor deze projectoproep 102 aanvragen ingediend. Het aangevraagde bedrag overtrof ruimschoots de beschikbare middelen. Slechts 12 projecten konden gesubsidieerd worden voor een totaal bedrag van 251.122,29 euro. Bij de selectie van de projecten werd rekening gehouden met een regionale spreiding.

U vindt hier een lijst met de geselecteerde projecten intergenerationele solidariteit.

Projectoproep 2011 lokale kinderarmoede

Het grote aantal ingediende projecten in de projectoproep 2011 wijst er op dat de keuze voor de strijd tegen kinderarmoede breed gedragen wordt en dat heel wat lokale actoren hier intensief werk van willen (blijven) maken. Uit de beoordeling van de projecten bleek dat de kwaliteit van de aanvragen bijzonder hoog was. De gevraagde middelen overtroffen dan ook ruimschoots het beschikbare budget. Uiteindelijk konden 30 projecten weerhouden worden voor een totaalbedrag van 1.312.314,50 euro.

U vindt hier een lijst met de geselecteerde projecten lokale kinderarmoede 2011.