Oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar de financiële geletterdheid bij mensen in armoede

Deze onderzoeksopdracht kadert in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid en volgt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het einddoel van het onderzoek is om een beter zicht te krijgen op financiële ongeletterdheid in Vlaanderen, de impact ervan op de armoedeproblematiek en hoe Vlaanderen hier beleidsmatig kan op ingrijpen. 

Hier vindt u de nodige documenten:

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offerte is verstreken (30 juli 2018 - 10u).

Oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren en beleidsevaluatie inzake armoede te meten

Deze onderzoeksopdracht kadert in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid en volgt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het einddoel van het onderzoek is om tot een set van omgevingsindicatoren te komen om armoede in Vlaanderen te meten en een set van beleidsindicatoren om de impact van het Vlaamse beleid op armoede in kaart te brengen.

Hier vindt u de nodige documenten:

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offerte is verstreken (30 juli 2018 - 10u).

Onderzoek 'persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede'

Eind 2016 startte Odisee, het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, in opdracht van minister Homans met een wetenschappelijk onderzoek naar modellen en kritische succesfactoren voor persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Het onderzoek werd in januari 2018 afgerond. Heden wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd.

De centrale onderzoeksvraag luidde “wat zijn kritische succesfactoren en randvoorwaarden om de persoonlijke netwerken van mensen in armoede duurzaam te versterken”? Deze vraag werd na een literatuurstudie iteratief afgetoetst in verschillende ronden bij een inhoudelijke stuurgroep en verschillende focusgroepen met ervarings- en praktijkdeskundigen. In de verschillende fasen ging men na of de groepen zich vonden in elkaars input met als doel tot getoetste en collectief gedragen werkmodellen en randvoorwaarden te komen. Het onderzoek resulteerde in een inzicht in de kritische succesfactoren om tot de versterking van het informeel persoonlijk netwerk bij mensen in armoede te komen en in beleidsaanbevelingen om deze modellen duurzaam te implementeren.

Vlaams Armoede Steunpunt

Op de website www.vlaamsarmoedesteunpunt.be staan alle onderzoeksrapporten die het Vlaams Armoede Steunpunt heeft uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regering.